Adres : Ziya Gökalp Cd. Sağlık 2. Sk. 63/10 Kolej/Ankara
Telefon : +90 (0312)431 93 35

Amaç

FEDERASYONUN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTIRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KOŞULLARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

MADDE 2- Federasyonun amacı: Türkiye'de yapılmakta olan verem savaşı hizmetlerinin yürütülmesinde yasalara aykırı olmayan her alanda çalışmak vebu konuda maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaktır.

Bu amacın gerçekleşmesi için çalışma, faaliyet konu ve biçimleri Yasalara uygun olarak;

 1. Verem hakkında incelemeler yapmak ve yaptırmak.
 2. Veremin sebep ve tedavisi ve veremden sakInma ve korunma hakkIndaki bilgileri yaymak.
 3. Veremden korunmayı ve bu hastalığın tedavisinde hedef tutan çalışmaları desteklemek.
 4. Yurt içinde mahalli Verem Savaşı Derneklerini desteklemek ve aralarında yakınlaşmayı sağlamak, bu derneklerin çalışmalarını bilimsel ve idari bakımlardan standartlaştırmak, tavsiyelerde bulunmak, yol göstermek, Hükümet merkezinde ve diğer yerlerde olan işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, verem savaşındaki diğer çeşitli çalışmaları teşvik etmek, işbirliğini, çalışmalarda standardizasyonu sağlamaya çalışmak.
 5. Verem savaşı ile ilgili çalışmalarda diğer bütün kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
 6. Federasyona üye olup da yapacağı bazı işler için olanakları yetersiz bulunan Derneklere maddi yardımda bulunmak üzere bir fon tesis etmek. (Bu fonun ne şekilde kullanılacağı özel bir yönetmelikle saptanır.)
 7. Federasyonun çalışmaları için gerekli gördüğü tesisleri kurmak ve işletmek,
 8. Verem Savaşı çalışmalarında görev alacak elemanları yetiştirmek için çaba harcamak, eğitim kursları düzenlemek,
 9. Verem savaşının sosyal yönleri ile uğraşmak üzere kendi bünyesi içinde sosyal yardım kolları kurarak sosyal çabalar harcamak,
 10. Halk sağlığı ve tüberküloz dışı göğüs hastalıkları ile uğraşmak için gayret sarf etmek, bu hastalıkların erken teşhis ve tedavisi için gerekli önlemlerin alınmasında kendisine düşen görevleri yapmak, aynı amaçla kurulmuş olan derneklerle ve bu konularla ilgili resmi gönüllü kuruluş ve kurumlarla işbirliği yapmak.
 11. Bayram ve Verem Savaşı Eğitim ve Propaganda Haftaları gibi özel günlerde üzeri kıymetsiz pul kampanyaları açmak.
 12. Tıp Fakülteleri Sağlık Bakanlığının kurum ve kuruluşları, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla arasında işbirliği yapmak,
 13. Üye Derneklere yapılan yardımların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,
 14. Verem savaşı çalışmalarının yurt sathına duyurabilmesi için Federasyon adına dergi ve bülten çıkartılması,
engage in videoARI@NYY: Francisco men and women regarding first struck as being a Yankee